Ujummoo dhiigaa

Wikipedia irraa
Sirna marsaa dhigaa namaa

Ujummoon dhiigaa(blood vessel) qaamolee sirna marsaa dhiigaa dhiga qaama namaa guutuutti geejjibaniidha . Ujummoonni kun lubbiyyoo dhiigaa(blood cell), soorataa fi oksijiinii gara tishuuwwan qaamaatti geessu. xurriifi kaarboon daayi’oksaayidii tishuu irraas ni fudhatu. Jireenya itti fufsiisuuf ujummoon dhiigaa barbaachisa, sababiin isaas tishuuwwan qaamaa hundi hojii isaanii irratti waan hirkataniif.

Ujummoon dhiigaa gosa shan qaba: tooyyeen(Artery), kanneen dhiiga onnee irraa gara qaamoolee biratti raabsan ; go'aabicuu(arteriole) ;Ujummoo dhigaa qaqalloon(Capillary), bakka waljijjiirraan bishaanii fi keemikaalota dhiigaa fi tishuu gidduutti raawwatamu; kanneen dhiigdeebistuu xinnicha(venule) ; fi dhiigdeebistuu(vein), kanneen dhiiga kaappilaarii irraa gara onneetti deebisan.

Caasaaleen tokko tokko – kan akka morgaa, epithelium, fi do'inee ijaa fi coraa ijaa ykn lufifa – ujummoo dhiigaa kan hin qabnee fi miti-aammoo(avascular) jedhamee kan waamamudha.