Jump to content

Ujummoo dhiigdeebistuu

Wikipedia irraa
Ujummoo dhiigdeebistuu namaa gurguddoo

Ujummooleen dhiiga deebistuu dhiiga kutaalee qaama nafa namaa adda addaa irra sassaabuun kallattiin dhiiga gara onnee deebisuudha. Dhiigni ujummoolee deebistuu keessa jiru kanneen biroo irraa kaarbondaayoksaayidiitu baayyinaan keessa jira. Dhiigni onneen facaastu hanguma onnee irraa fagaachaa deemuun gara ujummoolee dhiigdeeebistuu keessa seenaa waan deemuuf dhiibbaa fi humni isaa hir’achaa waan deemuuf ujummoon dhiiga deebistuun sodaa dhoohuu (cabuu) hin qabu. Kanaafuu, dhaabni ujummoo dhiiga deebistuu haphii fi qallaadha. Akka ujummoo dhiigraabsituutti dhaabni ujummoo dhiigdeebistuu furdaa miti. Sababni isaas dhiigni ujummooleen dhiigdeebistuu seenu humnaa fi dhiibbaan isaa waan hir’atuuf, ujummoo dhiigdeebistu kana keessa dhiigni akka of duubaatti hin deebine Kan ittisu fi akka fuuldura deemu Kan gargaaru huutuu (Valve) jedhamuutu jira. Huutuun dhiigni gara duubatti akka hin deebine kan to’atudha.