Ujummoo dhiiga raabsituu

Wikipedia irraa

Ujummooleen Kun akkuma maqaan isaanii argisiisutti dhiiga onnee irraa fudhachuun gara qaamolee nafa namaa gara garaatti kan geessu yookiin kan raabsudha. Ujummoo dhiigraabsituu keessatti Dhiigni ujummoo dhiigraabsituu keessatti argamu kan biro caalaa dhiiga oksijiiniidhaan kan badhaadhedha. Dhiigni onnee irrraa bahuu fi ujummooleen dhiiga raabsituu keessa seenu human fi dhiibbaa guddaa waan qabuuf. Dhiigraabsaan haala salphaan akka hin dhoonee fi hin miidhamnee dhoorkuuf dhaabni isaa ujummoolee biroorra furdaadha. Dhiigni gara ujummoo dhiigraabsituu seenu kan biroorra dhiibbaa fi humna guddoo waan qabuuf, dhiigni ujummoo tana keessa deemu of dura malee of duuba hin deebi’u,soda of duuba deebi’uutis hin qabu.