Jump to content

Pilaasmaa Dhiigaa

Wikipedia irraa

Pilaasmaan dhiigaa dhangala'aa dhiiga keessatti argamu kan yeroo dhiigni qabbanaa'u mul'atu. Pilaasmaan kutaa dhiigaa guuddicha yoo ta'u, qabiyyee dhiigaa keessaa harka 55% ta'a.

Pilaasmaan dhiigaa pirootiinii barbachisaa ta'an of keessaa qaba. Pirootiinonni kunniinis fayibiriinoojiin(Fibrinogen), giloobuliins(Globulins) fi Human Serum Albumin jedhamanii waamamu. Yeroo tokko tokko pilaasmaan dhiigaa wanna xuraawaa ta'an kan vayireesii of keessaa qabu qabachu danda'a. Kunii immo dalagaa Viral Processing jedhamuun qulquleeffama. Dhigaa waraabamee taa'u keessatti, pilaasmaan dhiigaa seelii dhiigaa irraa gargar basuuf karaa salphaa ta'e Centrifugation jedhamutti fayyadamna. Pilaasmaan dhiigaa Clotting Factoriin akka tishuu keessaa basani "Seeram" jedhamee waammama.

Pilaasmaan akka bishanii anana jalla qararre hafuu jira. Pilaasmaan bayyinan Bishaan, pirootiinii dhiigaa, fi Inorganic Electrolytes of keessaa qaba. Pilaasmaan kuni akka karaa tiraanispoortii ta'e wantonni akka giluukoosii (glucose), Lipid, aminoo asidii (Amino Acid), hormonii (Hormone), Metabolic end Products, kaarbon daayi'oksaayidii (Carbon dioxide) (CO2) fi ooksijiinii(oxygen) (O2) dhiiga keessa akka darbanni qarqarra. Dandettin ooksijiinii dabarsu fi ooksijiinii of kessatti qabachu pilaasmaa yoo Hemoglobinii RBC wajjin walitti lallami bayye diqqa dha. Haa ta'u malee haala Hyperbaric keessatti (CO2) pilaasmaa keessa jiru ni danatta.

Pilaasmaan clotting factors issa keessaa akka darbani fi akkasumas of keessatti qabuun qarqara. Pirootiiniin pilaasman ofii kessa qabbu Dhiibbaa Oncotic dhigaa akka sirritti deemu qarqarra. Plasmapheresis kan jedhamu gosa therapy pilaasmaa fi seelii dhiiga diimaa gargari itti baasani.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]