Category:Dhiiga

Wikipedia irraa

Dhiigni dhangala'aa qaama kessaa yoo ta'u waan baayyee of keessatti hammata.

Fuulota ramaddii "Dhiiga" jala jiran

Waliigala 3 keessaa Fuulotni 3 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.