Jump to content

Dhama dhiigaa

Wikipedia irraa
Seerumni dhiigaa qorannoof qophaa'aa jiru

Dhamni dhiigaa dhangala'aa halluu keelloo qabuu fi qaama dhiigaa ta'eedha . Seelii dhiiga adii ykn diimaa ykn (Ititachaa Dhiigaa) hin qabu . Innis Areeroo dhiigaa Faayibiroojiinii hin qabneedha . Dhamni dhiigaa pirootiinota dhiiga ittichuu (coagulation) keessatti hin fayyadamne hunda fi elektiroolayitii hunda, Farra qaama alagaa (antibodies), Qaama Alagaa (antigens), Hoormoonota, fi wantoota dabalataa kamiyyuu (kan akka qorichaa fi Lubbuu qabeeyyii xixiqqoo ) of keessatti qabata.

Qorannoon seerumi serology ykn Qordham-dhiiga dha . Seerumni qorannoowwan adda baasuu yaalaa hedduu keessatti, akkasumas gosa dhiigaa keessatti fayyadama .