Elektiroomaagneetiizimii

Wikipedia irraa
Hariiroo elektiromaagneetikii filaamentota ibsaa giloobii pilaasmaa kana keessatti argamaniif itti gaafatamummaa qaba

Elektiroomaagneetizimiin ykn Mandisloobilummaan humna suddoowwan chaarjii elektirikii qaban gidduutti argamudha. Elektiroomaagneetizimiin humnoota bu’uuraa uumama  keessaa isa tokko. Elektiroomaagneetizimiin hariiroo atoomotaa fi molakiyuulotaaf itti gaafatamummaa qaba. Taateewwan walqabatan lama walitti fida: elektiroodhaabbii ykn Mandisaabbii(electrostatic), kan chaarjii elektirikii dhaabbataa ilaalu, fi maagneetiizimii ykn loobilummaa, kan chaarjiiwwan socho’an of keessaa qabu. suuddoowwan chaarjii qaban yoo chaarjii faallaa qabaatan wal harkisu, yoo chaarjii walfakkataa qabaatan immoo wal  dhiibuu. Maagneetiizimiin kan uumamu yeroo suddoowwan chaarja'oon  walii isaanii wajjin sadhata sochii keessa jiranidha. Taateewwan kunneen waliin naannoo suddoo chaarja'aa qabanittin dirree elektiromaagneetii ykn mandisloobilaa uumu. Dirreewwan kun yeroo humni  Looreenzii jedhamu  isaan irratti dalagamee suddoowwan chaarjii qaban biroo  guuluu danda’u. Anniisaa ol’aanaa irratti humni dadhabaa fi humni elektiromaagneetikii akka humna elektiroo dadhabaa tokkootti tokko ta’u. Elektiroomaagneetizimiin elektirikii, maagneetiizimii, ifaafi meeshaalee elektirooniksii adda addaa dabalatee taateewwanii fi teeknooloojiiwwan guyyaa guyyaa hedduu keessatti gahee guddaa qaba.