Teeknooloojii

Wikipedia irraa

Teeknooloojii ykn Arni (jecha Giriik τέχνη, tekne, "aartii, ogummaa, dandeettii harkaa"; fi -λογία, -loojiyaa) kuusaa meeshaaleeti, kunis maashinoota, jijjiirraa (modification), qindaayina fi adeemsa namoonni itti fayyadaman dabalata. Injineriingiin damee saayinsii kan teknooloojii haaraa qorachuu fi saxaxuu irratti xiyyeeffatu.

Hiika[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Teeknooloojiin bu’aa beekumsa kuufamaa fi hojiirra oolmaa ogummaa, malaa fi adeemsa oomisha industirii fi qorannoo saayinsii keessatti fayyadamaniidha.

Seenaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Ilmaan namootaa jalqabaa meeshaaleetti fayyadamuu isaanii gartokkoon isaa adeemsa argannoo fi jijjiirama tirannaa ture. Ilmaan namootaa jalqabaa gosa nyaata barbaadan hominids kan duraan miila lama qaban irraa kan uumaman yoo ta'u, sammuu isaanii tilmaamaan harka sadii keessaa tokko namoota ammayyaa ta'a. Itti fayyadamni meeshaalee seenaa dhala namaa jalqabaa harka caalu keessatti haalaan hin jijjiiramne. Tilmaamaan waggoota 50,000 dura, itti fayyadamni meeshaalee fi tuuta amala walxaxaa ta’e kan mul’ate yoo ta’u, arki’ooloojistoonni hedduun mul’achuu afaan guutummaatti ammayyaa wajjin walqabatee akka jiru amanan.

Qeeqaa Teeknoloojii irratti ka'e[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Gama hamma tokko shakkii qaban irratti falaasoonni tokko tokko kan akka Herbert Marcuse fi John Zerzan kan jiran yoo ta’u, isaanis hawaasni teeknooloojii uumamaan mudaa qabu jedhanii amanu. Hawaasni akkasii bu’aan hin oolle bilisummaa fi fayyaa xiinsammuu gatii baasuun yeroo hunda teknooloojii ta’uu akka ta’e yaada dhiyeessu.

Egeree[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Tiyoorii teeknooloojii tokko tokko yeroo baay’ee teknooloojii fi saayinsii olaanaa yeroo ammaa irratti hundaa’uun egeree teeknooloojii tilmaamuuf yaalu. Akkuma tilmaama gara fuula duraa hundaatti garuu, teknooloojiin mirkanaa’aa miti.