Elektirikii

Wikipedia irraa

Elektirikii ykn Kooreentii ykn mandisoo jechuun elektiroononni meeshaa kaarentii dabarsu keessa jiran chaarjii mandiisootiin guutamanii ykn humna loobilaadhaan dhiibamanii bakka tokko irraa gara bakka biraatti yeroo socho’an jechuudha. Kanaaf mandiisoo amala taateewwan adda addaa irratti argamuu qabdi. mandiisoo istaatikii, garaagarummaa ho’aa, raadiyaashiniin, oksideeshinii keemikaalaa, manca’iinsa keemikaalaa (DK), fakkeenyaaf, bakkakkaa, rifeensa keenya qoosuudhaan, kaarentii dhaabbataa (DC current) fi akkasumas kaarentii jijjiiramaa (AC current) qaama tarmitara kaarentii ( dabarsoo ) dirree dirree maagneetii waljijjiiru keessa darbu keessatti uumamu argachuun ni danda’ama. mandiisoo bakka lamatti qoodamti. Afaan Ingiliffaatiin kun alternating current ykn AC jedhamuun kan beekamu yoo ta’u, inni lammaffaan immoo direct current ykn DC jedhamuun beekama. Yoo cimdaa kaarentiin (Muka ibsaa) faallaa lama keessatti yaa’e, kaarentii jijjiiramaa ykn AC jedhama, yoo Cimdaa kaarentii (pole) tokko qofa keessatti yaa’e ammoo kaarentii kallattii ykn DC jedhamuun beekama.