Gaasara

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Aanan Gaasaraa aanota godina Baalee keessa jiran keessaa kan takka taate yommuu ta'u, bahaan aanaa Gololchaatiin kibbaan aanaa Gooroo, kibba lixaatiin aanaa Sinaanaafi lixaan aanaa Agaarfaatiin, akkasuma kaabaan godina Arsii bahaa fi baaleen daangessitee argamti. Omishaa qonnaatiin gandoota beekkamoo hedduu kan qabduu yommuu taatu ummanni ishee parsentii saddeettamaa ol sabboonummaa kan qabaniifii ga'ee guddaa kan taphataa turaniidha. Fkn Haaji Adam Saaddoo kaasuu dandeenya.


Aanolee Baalee
Agaarfa | Berbere | Dalloo Mannaa | Dawwee Kachan | Dawwee Sirara | Dinsho | Gaasara | Ginniir | Gobba | Naannawa Gobbaa | Goloolcha | Gooroo | Guradamole | Harannaa Bulluq | Laga hiddaa | Madda Walaabuu | Raytuu | Magaalaa Roobee | Siwayna | Sinanaa


Godinaalee Oromiyaa
Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Kaabaa | Wallagga Dhihaa