Jump to content

Godina Gujii

Wikipedia irraa
Godina Gujii Bahaa
File:Godinaalee Oromiyaa.png
Godinaalee Oromiyaa
Biyya: Itoophiyaa
Naannoo: Oromiyaa
Magaalaa Guddaa: Nageelle
Baayyina ummataa: 6,835,340
Tuuta'insa ummataa: 78.2/Kilometers square

Horteen Oromoo bakka Gurguddoo lamati akka qoodamuu ni beekama.Isaanis Boorana fi bareentu jedhamuu.Hortee kana keessaati Oromoon Gujii ilman Boorana jalatti argamuu.Godinichaati magaala guddoo fi teessoo Godina Gujii kan tatee magaalaa Nageellee jedhamuun beekamti.Godinni Gujii Godina Oromiyaan qabdu keessaa tokko Yoomuu ta'u, kan argamu Giddu gala kibbaa Oromiyaa Yommuu argamuu, Gara kaabatin Godina baalee fi arsii, kibbaan Godini Boorana, Bahaan Mootummaa Naannoo Sumaale fi kaaba-dhihaatin saba fi sablammoota Ummatoota kibbaati, Dhihaan Godinaa Gujii lixaatin dangeeffamuun argamti. Gujiin godinallee Gurguddoo lamatti qoodamuu: Godina Gujii bahaa (teessoon Magaala Nageelle Gujii) fi Godinaa Gujii lixaa (teessoon Magaala Bulee horaa). Godina Gujii baha kana Albuudon Bay'innaan Keessatti Argamuu. kanneen akka Warqii,tantaalem fi nikeeli fkkf ni argamuu, Keessattu Aanaa Oddoo shakkisoo Adoola =Midroc gold mine ,Magaaddo Keessatti iddoowwan Bay'innaan Warkeen(gold) bahuudha.

Godinni Gujii Iddoo(bakka) burqaa Gootota Yoomiyyuu dagatamuu hin qabnee kanneen aarsa sabaa Oromoo bal'aaf ta'aan darbaanif kanneen lubbuun jiraan hedduu qaba.Gootonni ifaa Dhaloota ta'aan Gootota Oromoo Kanneen akka:-

1.Goota Janeeral Xulaa Duubee

2.Goota Ifreemi Adoola

3.Goota Uturaa Uddoo

4.Jaal Badhaadhaa Galchuu

5.jaal Ilaalaa Kaffaala

6. jaal Gammadaa tolii

7. Jaal Guddataa Baallii

8. Jaal woddeessa Tuqaa

9. Jaal Boruu Sheekkoo fi kanneen biroos ni jiru.

Aanaaleen Godinnichaa :- Aanaa Annaasorra Booree Daamaa Girjaa Haroo wolaabuu Aaga Wayyuu Adoola woyyuu Liibaan Magaala Nagelle Oddoo shakkisoo Uraaga Waadara Goroo Doolaa Gumii Eldalloo Magaala Shaakkisoo