Jump to content

Ifsuduudaa

Wikipedia irraa
ifasuduudaa diimaa (660, 635nm), magariisa (532, 520nm), fi cuquliissa (445, 405nm).

ifsuduudaan maashinii madda ifa halluu tokko qabu kan guddate hojjetudha. Gaasii addaa ykn kiristallii fayyadamuun ifa halluu tokko qofaan hojjeta . Gaasonni kun ifa akka baasan gochuuf anniisaa argatu. Sana booda daawwitiiwwan ifa guddisuuf (cimsuuf) fayyadamu.

Yeroo qaxxaamuraa, biimii dhiphoon kun tuqaa ifa tokko tolcha. Anniisaa ifa sanaa akka ibsaa tirika babal’achuu mannaa, biimii dhiphoo tokko sana keessa tura.

Jechi "laser" jedhu jecha gabaabduu " light amplification by stimulated emission of <b id="mwFg">r</b>adiation " jechuudha. yoo ta'u hiikkaan isaa "ifa guddisoo madana si'aawaa biifu " Meeshaan kun fi maqaan isaa lamaan isaanii iyyuu Maser isa duraa irraa kan hojjetamedha .

Mala[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Laayizeriin gocha addaa meeshaa " optical gain medium " jedhamu hirmaachisuun ifa uuma. Meeshaa kana keessatti anniisaan kan galfamu 'paampii anniisaa' fayyadamuun. Kun elektirikii, madda ifaa kan biraa, ykn madda anniisaa kan biraa ta’uu danda’a. Anniisaa meeshaan sun gara haala kaka'umsa jedhamutti akka deemu taasisa . Kana jechuun elektiroononni meeshaa keessa jiran anniisaa dabalataa qabu, yeroo xiqqoo booda anniisaa sana ni dhabu. Yeroo anniisaa dhaban footoonii (particle of light) ni gadhiisu. Gosti meediyaa faayidaa optikaalaa fayyadamnu halluu ( wavelength ) akkamii akka uumamu ni jijjiira. Footoonii gadhiisuun kutaa "stimulated emission of radiation" kutaa leezariiti.