Maashinii

Wikipedia irraa
Ilkaan lama

Maashiniin meeshaa ykn sirna anniisaa fi mala fayyadamuun hojiiwwan ykn dalagaalee adda ta’an raawwachuuf qophaa’eedha. Akkaataa idileetti qaamolee adda addaa kanneen bu’aa barbaadamu galmaan ga’uuf waliin hojjetan irraa kan ijaarame dha.

Maashiniiwwan gosoota jalqabaa lamatti ramadamuu danda’u: maashiniiwwan salphaa fi maashiniiwwan walxaxaa.

Maashiniiwwan Salphaa: Maashiniiwwan salphaan meeshaalee makaanikaa bu’uuraa humnoota guddisuu ykn qajeelchuuf seera makaanikaa fayyadamaniidha. Isaanis ijaarsa bu’uuraa maashiniiwwan walxaxaa ta’aniidha. Fakkeenyonni  golollee(wheel) fi uleesaa(axle), ribduu(pulley), balinsa habalakaa( inclined plane), cinkaara ykn miccirtuu(screw), birdiida(wedge) fi fonqolcha(lever) dha.

Maashiniiwwan Walxaxaa: Maashiniiwwan walxaxaa ta’an gurmaa'ina maashiniiwwan salphaa fi qaamolee biroo hojiiwwan caalaatti walxaxaa ta’an hojjechuuf waliin hojjetanidha. Maashiniiwwan kun yeroo baay’ee kutaalee socho’an hedduu, madda humnaa (kan akka motoraa ykn barbaraa), sirna to’annoo fi mala adda addaa of keessaa qabu. Fakkeenyonni maashiniiwwan walxaxaa konkolaataa, xiyyaara, kompiitara, roobootii fi meeshaalee warshaa kan dabalatudha.

Gosa maashinii fi qaamolee isaanii
kutaa isaanii Maashiniiwwan
Maashinii salphaa golollee(wheel) fi uleesaa(axle), ribduu(pulley), balinsa habalakaa( inclined plane), cinkaara(screw), birdiida(wedge) fi fonqolcha(lever)
Kutaalee socho’an Ulee, Baattuu, Sabbata (maashinii), deela, maxxansituu, Ilkoo (maashinii), furtuu, sansalata, ilkaan fi funcaa, funcaa naanneffamuu, funyoo, gaaskeetii,cedhedha , golollee, .
sa'a Sa'aatii atoomikaa, kiroonomeetira, sa'aatii socho'aa, sa'aatii koowartii
Gaazii dhidhiitaa fi paampii Archimedes screw, paampii jeettii, paampii bishaanii, paampii, paampii vaakiyuumii, paampii hawaa
Motora ho'aa Motora gubaa alaa Motora danfaa, Motora Istirling
Motora gubaa keessoo Reverse engine, dabarsuu gaazii
Paampii ho’aa Firijii, firijii teermooelektirikii, firijii irra deddeebi’amee hojjetamu
Walqabsiisaa Corrage, Cam, Walqabsiisaa Paucy-Lipkin
Tursinaa Tarbaayinii gaazii, motora jeettii, tarbaayinii danfaa, tarbaayinii bishaanii, jenereetarii qilleensaa, qilleensaa
Baala qilleensaa Doonii, baallee, geejjibaa, baallee xiyyaaraa, thruster
Elektiroonii Tuubii, Tiraanzistara, Daayood, Resistara, Kapaasitara, Indaaktarii, Memsistor
Osoo dubbannuu Roobootii, maashinii gurgurtaa, tuuboo qilleensaa, maashinii safartuu, maashinii waldichaa