Jump to content

Akkammii

Wikipedia irraa
Bitaa gara mirgaatti, arfakkuu, garjii, fi garjii fuulafree . afrakkuun wanta diimeshinii 2, kiyuubii wanta diimeshinii 3, fi tesseract wanta diimeshinii 4 ti. Wanti 1-dimensional sarara qofa. Gaaddideessuun kiyuubii iskiriinii diimeshinii lamaa irratti waan ilaalamuuf kennama. Teesseraktii irrattis kanumatu raawwatama, kunis dabalataan akka pirojekshiniitti iddoo diimeshinii sadii keessattillee qofa agarsiifamuu danda’a.
Diyaagirama diimeshiniiwwan iddoo afran jalqabaa.

Akkammiin ykn Gari ykn Hammamiin akkaataa nuti addunyaa keenya itti arginu, fi safaruu, olii fi gadi, mirgaa gara bitaatti, duubatti gara fuulduraatti, ho’aa fi qorraa, hammam ulfaataa fi hammam dheerata, akkasumas yaad-rimeewwan sadarkaa olaanaa qaban herregaa fi fiiziksii irraa fayyadamuudhaan. Karaan tokko akkammii hiikuu digrii bilisummaa, ykn akkaataa wanti tokko iddoo murtaa'e keessatti socho'uu danda'u ilaaluudha. Yaad-rimeen ykn karaaleen jechi dimension jedhu itti fayyadamu adda addaa kan jiran yoo ta’u, hiikoonni adda addaas ni jiru. Hiikni yaad-rimee hunda quubsuu danda’u hin jiru.

Samii Kalqabee keessatti ( kalqabeen kallattii waliin "xiyya" ta'uudhaan), akkammiin , akkasumas akka , kaardinaalii (ykn baay’ina veektarii) bu’uura (tuuta kallattii addaa meeqa agarsiisu qabatamaan qaba). Akkasumas lakkoofsa garee guddaa kallattii sarara qajeelaa iddoo sanaa wajjin walqixa. Wantoonni "normal" jireenya guyyaa guyyaa keessatti akkammii sadiitiin ibsamu, isaanis yeroo baay'ee dheerina, bal'ina fi gad fageenya jedhamu. Ogeeyyiin herregaa yaad-rimee kana iddoo Yuukiliidii jedhanii waamu .

Dimensions fayyadamuun bakka safaruuf illee ni danda'ama. Fageenyi bakka tokko bakka jalqabaa irraa kallattii dheerina, bal’ina fi olka’iinsaatiin safaramuu danda’a . Fageenyi kunniin safartuu bakka jiruuti.

Yeroo tokko tokko, akkammiin afraffaan ( 4D ) yeroo, bakka taatee tokko yeroo fi bakka keessatti agarsiisuuf fayyadama.