Jump to content

Kalqabee

Wikipedia irraa

Qo’annoo herregaa fi fiizikisii keessatti Kalqabeen qamoolee safaramoo kamiyyuu kallattii fi hammaa ibsamuudha . Kun safartuuwwan hundee isaanii hubachuuf guddinni isaanii qofti barbaachisaa ta’e irraa adda. , Tokkoon tokkoon kalqabee herrega keessatti wantoota sadiitiin murtaa’a: Hamma, kunis baay’ina iskeelii dheerina kalqabeetiin bakka bu’u, kallattii iddoo diimeshinii sadii keessatti kofoota Oyilariin murtaa’uu danda’u, fi qabxii dhiibbaa, kan tuqaa kalqabichi irraa ka’uudha. kalqabichi lakkoofsotaan kan ibsamu yoo ta’ellee, isaan keessaa tokko tokko gosa sirna qindeessaa irratti kan hundaa’an yoo ta’u, sirna qindeessaa irratti hin hundaa’u.