Jump to content

Ho'a

Wikipedia irraa
Kun suuraa fuula aduu itti dhiyeenyaan maal akka fakkaatu agarsiisudha. Lubbu qabeeyyii lafarra jiran irra caalaan isaanii anniisaa isaanii ho'aa fi ifa aduu irraa argatu .

Akka qorannoo seera uumamaatti (fiiziksii) ho’i dandeettii hojii tokko malee wanta tokko irraa gara wanta biraatti darba . Gabaabumatti ibsuuf, namni tokko dhagaa guddaa yoo ol kaase, anniisaa namni sun itti baasu fi kallattii dhagaan sun itti deemte tokko waan ta’eef, doonii sana irratti hojiin hojjetama . Kanaaf, dhagaan sun bakka olka’aa yoo ta’e, yoo gadi lakkifame hojiin hojjetamuu danda’a; Kana jechuun aangoon namicha irraa gara hojii dhagaa sanaatti dabarfamee jira jechuudha. Hojiin pooteenshaala dabarsuudhaaf waan hojjetamuuf, dabarsaan sun ho’a hin jedhamu . Gama biraatiin yoo dhagaa sana aduutti dhiifne ni ho'a. Ho’i kun bishaan gubbaa irratti yeroo walitti qabamu danfisuun hojii irratti hojjechuu danda’a. Kunis pooteenshaalli aduu irraa gara dhagaatti akka darbe agarsiisa. Garuu aduun dhagaa sana hin sochoosne, kanaaf irratti hin hojjenne. Hojii osoo hin hojjetiin anniisaa wal jijjiiruun ho’a jedhama.