Rogkofa

Wikipedia irraa

Rogkofni dameewwan barbaachisoo seenaa herregaa keessatti qorannoo hariiroo rogaa fi kofoota rogsaddee kofa sirrii ta’e gidduu jiru ilaallatu keessaa isa tokkodha . Kanaafuu, unkeewwan rogkofaa, warroomii rogkofaa fayyadamuun kofoota yookiin rogoota rogasaddee sirrii   hin beekamne argachuuf gargaara. Rogkofa keessatti kofoonni digrii(gulantaa) yookiin raadiyaanii(wiifkofa)n safaramuu danda’u. Kofoon rogkofa shallaggiidhaaf baay’inaan itti fayyadaman keessaa muraasni 0°, 30°, 45°, 60° fi 90° dha.

Har'a, tirigonoomeetiriin meeshaa herregaa guddaa herrega, mirkanbeekii, teeknooloojii, xiinurjii, fi xiindachee keessatti fayyadamudha.

Hirrita Rogkofaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Rog-sadee sirrii keessatti: sin A = a / c ; cos A = b / c ; tan A = a / b .

Reeshiyoon tirigonoomeetirii rogsadee  faankishiniiwwan tirigonoomeetirii jedhamu. Saayinii(doggee), koosaayinii(guchiis-doggee) fi tangeentii(moxobaa)n warroomii tirigonoomeetirii barbaachisoo 3 yoo ta’an sin, cos fi tan jedhamuun gabaabfamaniiru. Mee reeshiyoon ykn faankishiniiwwan kun akkamitti akka madaalamu haa ilaallu, yoo rogsaddee kofa sirrii ta’e.