Namoota FDG 2015/2016 irratti ajjeefaman

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tarreen armaan gadii kun namoota FDG 2015/2016 irratti ajjeefaman qabata.

Lak Maqaa Teessoo Umurii Guyyaa Du'aa Hojii/Dabalata
1 Mahammad Daawud  Harargee Dhihaa, Daaroo Labuu Bitootessa 20, 2016 
2 Alii Burii  Arsii Lixaa, magaalaa Kofalee  Bitootessa 30, 2016 Hojjataa Hoteela Hawwii kan Kofalee
3 Tasfaayee Diriirsaa Shawaa Dhihaa, Tokkee Kuttaayee 15 Bitootessa 25, 2016
4 Tolasaa Dhufeeraa Shawaa Dhihaa, Abuunaa Gindabarat 20 keessa Amajjii 15, 2016 barataa waggaa 4ffaa Muummee Elektirikaal

Injineriingii, Yuunivarsiitii Haromaayaa

5

Goobantii Caakkaa

Shawaa Dhihaa, Ambo Bitootessa 27, 2016
6 Abduljaliil Mahaammad Harargee Bahaa, magaalaa Soqaa Bitootessa 26, 2016 barataa kutaa 12ffaa
5 Girmaa Darajjee Wallagga Bahaa, Giddaa Ayyaanaa Bitootessa 21, 2016 barataa kutaa 11ffaa
6 Abdulkariim Abdullaahi Harargee Bahaa, Gurawaa, Araddaa Biiftuu Bitootessa 17, 2016
7 Abbaas Roobaa Arsii Dhihaa, magaalaa Adaabbaa 16 Bitootessa 16, 2016
8 Abduljabbaar Toofiq Harargee Bahaa, Awwadaayi Bitootessa 14, 2016 barataa
9 Haydar Aliyyii Harargee Dhihaa, Bookee Xiqqoo Bitootessa 10, 2016
10 Misgaanuu Masarat Bitootessa 4, 2016 barataa kolleejjii Barsiisootaa Naqamtee
11 Biraanuu Xaafaa Shawaa Dhihaa, Aanaa Midaaqanyi Bitootessa 3, 2016 daldalaa
12 Bojaa Qaabataa Shawaa Dhihaa, Aanaa Jalduu, Shukutee Bitootessa 3, 2016
13 Dagafaa Firrisaa Wallagga Bahaa, Jimmaa Arjoo Gurraandhala 29, 2016
14 Fayyisaa Caalii Wallagga Bahaa, Jimmaa Arjoo Gurraandhala 29, 2016
15 Tasfaayee Caalii Wallagga Bahaa, Jimmaa Arjoo Gurraandhala 29, 2016
16 Zarihuun Jireenyaa Wallagga Bahaa, Arjoo Guddattuu Amajjii 26, 2016
17 Abbabaa Lataa Shawaa Dhihaa, magaalaa Shanan Amajjii 25, 2016 barataa
18 Barii Sayid Harargee Dhihaa, Masalaa Amajjii 5, 2016
19 Abbabaa Lataa Shawaaa Lixaa, magaalaa Shanan Amajjii 25, 2016 barataa kutaa 8ffaa
20 Mahaammad Adam Harargee Dhihaa, Asaboo, Waajija Amajjii 23, 2016 qonnaan bulaa
21 Shallamaa Tareessaa Horroo Guduruu, Jimmaa Raaree, Gooban Amajjii 21, 2016 barataa
22 Yaasinoo Abdallaa Harargee Dhihaa, Mi'eessoo Amajjii 17, 2016
23 Abdallaa Mahammad Harargee Dhihaa, Mi'eessoo Amajjii 17, 2016
24 Abdallaa Mohammad  Asaboot Amajjii 17, 2016 ajajaa milishaa, namootarratti dhukaasuu waan dideef
25 Abdallaa Hassan Harargee Dhihaa, Mi'eessoo Amajjii 17, 2016
26 Mussaa Hasan Harargee Dhihaa, Mi'eessoo Amajjii 17, 2016
27 Abdulhakim Harargee Dhihaa, Mi'eessoo Amajjii 17, 2016
28 Ahimad Harargee Dhihaa, Mi'eessoo Amajjii 17, 2016
29 Leencoo Dinqeessaa Shawaa Dhihaa, Ambo, Waddeessa Amajjii 13, 2016
30 Faahmii Abdurahman Harargee Dhihaa, Calanqoo barataa waggaa 4ffaa Muummee Saayinsii Nyaataa,

Yuunivarsiitii Haromaayaa

31 Sobbooqaa Dilgaasuu Shawaa Dhihaa, Aanaa Midaaqanyi Amajjii 12, 2016
32 Caalaa Mahammed Harargee Bahaa, Haromaayaa Amajjii 12, 2016 qonnaan bulaa
33 Fayisaa Daadhii Shawaa Dhihaa, Ada'aa Bargaa, Mugar 19 Mudde 19, 2015
34 Horaa Bantii Iluu Abbaaboor, magaala Ganchii  Amajjii 4, 2016 barataa waggaa 4ffaa Muummee Saayinsii Nyaataa,

Yuunivarsiitii Wallaggaa

35 Zawuduu Suyyum Shawaa Dhihaa, Ada'aa Bargaa, Mugar Amajjii 5, 2016
36 Aalazaar Qalbeessaa Wallagga Lixaa, magaalaa Innangoo Mudde 10, 2015 
37 Izaddiin Harargee Dhihaa, Ciroo Amajjii 3, 2016 barataa Yuunivarsiitii Jimmaa
38 Addunyaa Irreessoo Horroo Guduruu, Jaardegaa Jaartee,

magaalaa Aliboo

Amajjii 1, 2016 barsiisaa
39 Gammachiis Xilaahun magaalaa Najjoo Mudde 30, 2015
40 Murataa Alamuu Godina Addaa Naannoo Finfinnee,

magaalaa Sulultaa

Mudde 25, 2015 Abbaa ijoollee lamaa, manasaa cabsanii

seenanii ajjeesan

41 Masarat Dinqaa Qeellam Wallaggaa, Laalo Qilee Mudde 26, 2015 mana hidhaatti reebichaan du'e, qonnaan bulaa
42 Naatoo Gulummaa Shawaa Dhihaa, Dandii 18 Mudde 23, 2015
43 Biraanuu Dinqaa Kibba-Lixa Shawaa, magaalaa Wancii Muddee 12, 2015 abbaa ijoollee sadi'ii
44 Tolasaa Leellisaa Horroo Guduruu, Aanaa Guduruu Mudde 16, 2015
45 Taaddasaa Dhaabaa Shawaa Dhihaa, Abuunaa Gindabarat Mudde 14, 2015
46 Nasraddiin Mahaammad Arsii Lixaa, Adaabbaa
47 Misraa Hajii Arsii Lixaa, Dodola
48 Huseen Duulaa Arsii Lixaa, Adaabbaa
49 Ababaa Gabbisaa Shawaa Dhihaa, Jaldu
50 Baqqalaa Tumsaa Shawaa Dhihaa, Jaldu
51 Magarsaa Bajjii Shawaa Dhihaa, Jaldu
52 Naatoo Gulummaa Shawaa Dhihaa, Jaldu
53 Dajanee Baayyisaa Shawaa Dhihaa, Jaldu
54 Caaltuu Taaddasaa Shawaa Dhihaa, Jaldu
55 Biraanuu Bajigaa Shawaa Dhihaa, Jaldu
56 Baqqalaa Raggaasaa Shawaa Dhihaa, Jaldu
57 Taaddasaa Jambaree Shawaa Dhihaa, Jaldu
58 Tsaggaayee Abarraa Shawaa Dhihaa, Jaldu
59 Dinqaa Caalaa Shawaa Dhihaa, Giincii
60 Ashannaafii Shawaa Dhihaa, Giincii
61 Galaanee Beekana Shawaa Dhihaa, Cittuu
62 Zarihuun Shawaa Dhihaa, Giincii
63 Seefuu Turaa Shawaa Dhihaa, Giincii
64 Aschaaloo Warquu Shawaa Dhihaa, Giincii
65 Tashaalee Iregeessaa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
66 Sirneessaa Saarbessaa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
67 Darajjee Warqinaa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
68 Kabbadaa Taaddasaa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
69 Taaddasaa Abdiisaa Shawaa Kibba Lixaa, Wancii
70 Biraanuu Hayiluu Shawaa Dhihaa, Gindabarat
71 Taaddasaa Dhaabaa Shawaa Dhihaa, Gindabarat
72 Taaddasaa Tsiggee Shawaa Dhihaa, Gindabarat
73 Kabbadaa Xaafaa Shawaa Dhihaa, Gindabarat
74 Taaddasaa Dhaabaa Shawaa Dhihaa, Gindabarat
75 Baayisaa Gaddafaa Shawaa Dhihaa, Gindabarat
76 Abdataa Lataa Shawaa Dhihaa, Gindabarat
77 Inawugaw Hayiluu Shawaa Dhihaa, Gindabarat
78 Boruu Guutamaa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
79 Taarikuu Asaffaa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
80 Haabtaamuu Tsaggaayee Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
81 Waaqoo Morodaa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
82 Ayaanaa Riqitaa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
83 Saarbessaa Sirneessaa Shawaa Kibba Lixaa, Cittuu
84 Leencoo Hundarraa Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
85 Salamoon Mogos Shawaa Kibba Lixaa, Ammayya
86 Taaddee Safaraa Shawaa Kibba Lixaa, Ammayya
87 Abbabaa Bulloo Shawaa Kibba Lixaa, Waliso
88 Yaalew Damisee Shawaa Kibba Lixaa, Ilfata
89 Disoo Milkeessaa Shawaa Kibba Lixaa, Ilfata
90 Dabalaa Xaafaa Shawaa Kaabaa, Caancoo
91 Bilbilaa Lalisaa Shawaa Dhihaa, Asgorii
92 Caalchisa Gonfaa Shawaa Dhihaa, Asgorii
93 Lammeessaa Fayyisaa Shawaa Dhihaa, Ambo
94 Girmaa Raggaasaa Shawaa Dhihaa, Ambo
95 Ulfaataa Cimdii Shawaa Dhihaa, Ambo
96 Fiqaaduu Girmaa Shawaa Dhihaa, Geedoo
97 Darajjee Gaaddisaa Shawaa Dhihaa, Geedoo
98 Taammanaa Tsaggaayee Shawaa Dhihaa, Geedoo
99 Duulee Shawaa Dhihaa, Geedoo
100 Abdataa Baayyisaa Shawaa Dhihaa, Baabbicha
101 Chala Tashoma Shawaa Dhihaa, Baabbicha
102 Baqqalaa Seefuu Shawaa Dhihaa Mugar
103 Baqqalaa Sobbooqaa Shawaa Dhihaa, Mugar
104 Dajanee Saarbessaa Shawaa Kibba Lixaa, Gindo
105 Muraad Abduu Harargee Bahaa, Haromaayaa
106 Miftaa Jundii Harargee Dhihaa, Baddannoo
107 Alaazar Qalbeessaa Wallagga Dhihaa, Innangoo
108 Eebbisaa Tuuchoo Wallagga Bahaa, Fincaa'aa
109 Qannoo Tolaa Wallagga Bahaa, Gabatee
110 Xilaahun Mullata Wallagga Dhihaa, Dambi Doolloo
111 Gamachiis Xilaahun Wallagga Dhihaa, Najjo
112 Damee Dabalii Wallagga Dhihaa, Maqqanaajjoo
113 Tafarii Dhangi'aa Wallagga Bahaa, Jimmaa Arjoo
114 Ayyaanaa Bantii Wallagga Dhihaa, Innangoo
115 Luuccaa Gammachuu Wallagga Dhihaa, Innangoo
116 Gazzaany Oliiqaa Wallagga Bahaa, Guduru
117 Guutuu Qalbeessaa Wallagga Dhihaa, Gullisoo
118 Karrasaa Caalaa Wallagga Dhihaa, Gullisoo
119 Takkaalinyi Caalcisaa Shawaa Lixaa, Ijaajjjii Adoolessa 20, 2016 barataa kutaa 11
120 Ramadan Mahdi Harargee Bahaa, Gursum Adoolessa 14, 2016 barataa kutaa 10
121 Abdi Jibri Harargee Bahaa, Gursum Adoolessa 14, 2016 qonnaan bulaa
122 Rashi Sule Harargee Bahaa, Gursum Adoolessa 14, 2016 qonnaan bulaa

Kanas Ilaalii[edit | Lakkaddaa gulaali]

Wabii[edit | Lakkaddaa gulaali]