Jump to content

Kelviin

Wikipedia irraa

Gulantaa Kelviin ykn Gulantaa konkumaa jedhamuunis ni beekkama zeeroo konkumaan kan irratti safaramu yoo ta'u, yuunitiin isaas Kelviin dha . Hariiroon zeeroo konkumaa fi zeeroo Gulantaa dhibbisee (seentigireedii) gidduu jiru zeeroo konkumaa 273.15 digrii zeeroo digrii zeeroo Gulantaa dhibbisee (seentigireedii ) wajjin walqixa ta’uu isaati. Fakkeenyaaf, hoo'iyaa kutaa digrii Gulantaa dhibbisee (seentigireedii) 20 yoo ta’e, Kelviin keessatti = 20 + 273 = 293 Kelviin.

Fiiziksii fi keemistirii keessatti, zeeroo konkumaa dhaabbataa uumamaa dha, fi ho'a gadi aanaa yeroo kamiyyuu caaludha. Guutummaatti irra gahuun hin danda’amu, sababiin isaas seerri sadaffaan teermoodaayinamiksii zeeroo konkumaa akka hin ga’amne tuma, sababa walmadaalummaa kallatti ulfaatinaa fi ho’a gidduu yjiruun . Bu’aa hariiroo kallatti kanaatiin, wanti tokko sadarkaa zeeroo konkumaa yoo ga’e, ulfaatinni isaa zeeroo ta’a. Kana malees, bakka zeeroo konkumaa ga’uun hojii guddaa gaafata. Firijiin anniisaa waan barbaaduuf, firijii ilaalaa, fakkeenyaaf, humna elektirikiin waan hojjetuuf, yeroo ho'a gadi aanaa barbaannu hundatti, fakkeenyaaf -3 digrii Gulantaa dhibbisee (seentigireedii) hanga -11 ykn -18 digrii Gulantaa dhibbisee (seentigireedii), firijii anniisaa dabalataa fayyadama, . akkasumas hojiin kun akkuma itti dhihaannu daballii guddaa ta'een dabalaa deema." zeeroo konkumaa" irraa.

seensa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Sochiin hiikkaa paartiikilii maatirii(ruqoolee wantaa) hundeessan keessatti (kan akka molakiyuulotaa(Kutaanga) fi atoomotaa(Suddoo) kan ho’a isaaniif kennudha. Fakkii kana irratti, guddinni atoomota heeliyum bakka isaan gidduu jiruun walqabatee dhiibbaa hawaa digrii 1950 jalatti agarsiifameera .

Gabatee ho’a konkumaa(kelvinii)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

ho'ina dheerina dalgee guddaa

</br> kan footoonii qaama gurraacha

Kelviin Seelsiiyeesii
zeeroo konkumaa 0. 0. K -273.15 irratti °m daangaa hin qabne [1]
gulantaa ho'aa haalaan qabbanaa’aa safarame [2] 450 ta’e pK −273.149,999,999,55 ta’a °m 6,400 ta’eera Meeqa
Milikeelviin tokko 0.001 ta’a K -273,149 kan jedhu °m 2,897,77 ta’eera M

</br> (raadiyoo, raadiyoo FM ) [3]

Qabxii sadii bishaanii 273.16 irratti kan ibsame K 0.01 ta’e °m 10,608.3 ta’a n. M

</br> ( a. T. h dheerina dalgee ol’aanaa) .

qabxii Dhanfinaa [A]. 373.1339 irratti kan ibsame K 99.9839 irratti argama °m 7,766.03 ta’eera n. M

</br> (qeenxee. T. h dheerina dalgee giddu galeessaa) .

Ampuulii ibsaa inkaandessentii [B]. 2500 ta’e K ≈2,200 ta’a °m 1,160 ta’eera n. M

</br> (qeenxee. T. h cufuu) [C].

irraa aduu mul’atu [D] 5,778 ta’eera K 5,505 ta’eera °m 501.5 irratti kan argamu n. M

</br> ( ifa magariisa-buluu ) .

balaqqeessaa</br> l [E] . 28. 28. kK 28,000 ta’eera °m 100 irratti kan argamu n. M

</br> (ifa altiraavaayoleetii fagoo) .

niwukilasii [E] . 16. 16. MK 16. 16. Miliyoona °m 0.18 irratti kan argamu n. m ( raajii eksiree ) .
Meeshaa waraanaa teermoo niwukilaraa</br> (ho’a guddaa) [E] dhibba sadii fi shantama MK dhibba sadii fi shantama Miliyoona °m 8.3×10 −3 ta’a n. M

</br> ( raayyaa gamaa ) .

urjii wiirtuu</br> Guyyoota dhumaa isaa keessatti ulfaatina guddaa [E] 3. 3. GK 3. 3. Biliyoona °m 1×10 −3 n.d. M

</br> (raayyaa gamaa) .

Walitti makamuu sirna urjii niwutiroonii

</br> Baayinarii [E]

dhibba sadii fi shantama GK dhibba sadii fi shantama Biliyoona °m 8×10 −6 ta’a n. M

</br> (raayyaa gamaa) .

Walitti bu’iinsa ayoon baay’ee ulfaataa ta’e</br> [E] 1. 1. tk 1. 1. Tiriiliyoona °m 3×10 −6 ta’a n. M

</br> (raayyaa gamaa) .

CERN walitti bu’iinsa pirootonoota

</br> niwukilasii [E] wajjin

10. 10. tk 10. 10. Tiriiliyoona °m 3×10 −7 ta’a n. M

</br> (raayyaa gamaa) .

Yuunivarsiitiin 5.391×10 <sup>−44</sup> s fagaatee argama

</br> Dhohinsa Guddaa [E] irraa.

1.417×10 <sup>32</sup> ta’uu isaati<span typeof="mw:Entity"> </span>K 1.417×10 32 ta’uu isaati °m Dheerinni pilaankii</br> (Firikuweensii pilaanii)
  1. [[ملف:Zero-point energy v.s. motion.jpg|link=|300x300px]]
  2. A record cold tempe rature of 450 ±80 pK in a Bose–Einstein condensate (BEC) of sodium atoms was achieved in 2003 by researchers at MIT. Citation: Cooling Bose–Einstein Condensates Below 500 Picokelvin, A. E. Leanhardt et al., Science 301, 12 Sept. 2003, p. 1515. It's noteworthy that this record's peak emittance black-body wavelength of 6,400 kilometers is roughly the radius of Earth.
  3. The peak emittance wavelength of 2.897,77 م is a frequency of 103.456 MHz