Gubama soorataa Alqilleensooa

Wikipedia irraa

Gubamni soorataa Alqilleensoo ykn Gubamni soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu ( Afaan Ingliiziiffaan:- Anaerobic respiration) Kunis gubama soorataa O2 osoo hin fayyadamin raawwatamuudha. Kan gaggeeffamus saayitoopilaazmii seelii keessatti. Adeemsa gubama soorataa kana keessatti sooranni oksijiinii malee waan gubatuufi guutummaa guutuutti waan hincaccabneef anniisaa xiqqaa ta’etu (2ATP) omishama. Adeemsi gubama soorataa kun bineeldota keessatti yommu gaggeeffamu asiidii laaktiki fi anniisaan yoo oomishamu biqiltootaafi raacatiifaa keessatti immoo itaanool, kaarboondaayoksaayidiifi annisaatu uumamaumu.