Kalloo Areeroo(Cytoplasm)

Wikipedia irraa


Xinjiree lubbiyyoo keessatti Kalloon Areeroo ykn Manlubbiyyoon ykn Yaatoo Lubbiyyoo (Cytoplasm) meeshaa lubbiyyoo Wirmaatdhugee(eukayrotic) keessa jiru hunda yoo ta'u, kan Sabaga Lubbiyyoo(Cell membrane)n marfame, niwukilasii seelii(Wirmaata) irraa kan hafe . Meeshaan Wirmaata keessa jiruu fi Qoofira wirmaataa keessa jiru Areeroormaata (Nucleoplasm) jedhama . Qaamonni gurguddoon Kalloo areeroo Yaatoo dhonoqqoo (Cytosol) (wanta jeelii ykn dhonnoqqa fakkaatu), Cameerqoota(organelle) (caasaa xiqqaa keessoo lubbiyyoo), fi hammatammota kalloo areerawaa adda addaa dha . Saayitoopilaasmiin gara %80 bishaan yoo ta’u yeroo baay’ee halluu hin qabu.

Xinjiree Lubbiyyoo
Lubbiyyoo Bineeldoota