Kalloo Areeroo(Cytoplasm)

Wikipedia irraa


Xinjiree lubbiyyoo keessatti Kalloon Areeroo ykn Manlubbiyyoon (Cytoplasm) meeshaa lubbiyyoo Wirmaatdhugee(eukayrotic) keessa jiru hunda yoo ta'u, kan Sabaga Lubbiyyoo(Cell membrane)n marfame, niwukilasii seelii(Wirmaata) irraa kan hafe . Meeshaan Wirmaata keessa jiruu fi Qoofira wirmaataa keessa jiru Areeroormaata (Nucleoplasm) jedhama . Qaamonni gurguddoon Kalloo areeroo Yaatoo dhonoqqoo (Cytosol) (wanta jeelii ykn dhonnoqqa fakkaatu), Cameerqoota(organelle) (caasaa xiqqaa keessoo lubbiyyoo), fi hammatammota kalloo areerawaa adda addaa dha . Saayitoopilaasmiin gara %80 bishaan yoo ta’u yeroo baay’ee halluu hin qabu.

Xinjiree Lubbiyyoo
Lubbiyyoo Bineeldoota