Jump to content

Giloobii

Wikipedia irraa
Gloobiin lafaa yeroo ammaa

Xurbeen (Afaan ingiliziin: Globe) wanta garsadee  yoo ta'u, akka akkayyaa lafaa ykn qaama samii duqunqula biroo kamiyyuu kan akka pilaaneetii, urjii ykn ji'aatti fayyadamudha. Xurbeen kaartaa waliin faayidaa walfakkataa qaba, garuu kaartaa irraa adda, isaan fuula isaan agarsiisan xiqqeessuu malee hin jallisan. Moodeela giloobiin lafaa giloobii lafaa jedhama . Giloobiin moodeela ispheerii samii giloobii samii jedhama.Jechi "globe" jedhu jecha Laatiin globus jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaas duqunqula ykn kubbaa jechuudha.