Faayitoopilaankitoonii

Wikipedia irraa
Diyaatoomiin gosoota faayitoopilaankitoon baay’inaan mul’atan keessaa isa tokko.

Faayitoopilaankitoon ykn Biqilolokoon pilaankitoonii soorota qopheeffachuu danda'uudha. Maqaan kun jechoota Giriikii phyton, hiikni isaa " biqiltuu ", fi πλαγκτος ("planktos") irraa kan argame yoo ta'u, hiikni isaas "ololkuu" jechuudha. Faayitoopilaankitoon baay'een isaanii guddinaan baay'ee xiqqaa waan ta'aniif ijaan qullaan isaanii ilaalamuu hin danda'an . Haa ta’u malee, baay’ina gahaa ta’een yeroo walitti qabaman, sababa argama kiloorofiiliin lubbiyyoo isaanii keessa jiruun bishaan irratti akka magariisa ta’anii mul’achuu danda’u (halluu qabatamaan gosa faayitoopilaankitoonii irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’us, sababa sadarkaa kiloorofiilii adda addaa ykn argama koobiflee (co-pigments) kan akka phycobiliprotein, ykn zaantoofilii, fi kkf).

Gosa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Faayitoopilaankitoon baay’ee adda adda yoo ta’u garaagarummaan kun garee saayinoobaakteeriyaa, diyaatoomii , saphaphuu magariisaa fi kanneen biroo adeemsa footosinteesii raawwatan of keessaa qaba.

Template:وسط