Jump to content

Dhubba

Wikipedia irraa
Bishaan gubaa keemikaalaan dhufu

dhubba jechuun kiisha xiqqaa dhangala'aa gogaa gubbaa keessa jiru kan rigaatin gubachuu ykn qorraatiin dhufudha . Irra caalaan bishaan dhangala’aa dhangala’aa qulqulluu dhama dhigaa(serum) ykn Areeroo dhigaa jedhamutti guutama. Bishaan tokko tokko garuu dhiigaan guutama ; isaanis dhubbaa dhiiga jedhamu .