Jump to content

Qorrina

Wikipedia irraa
Bishaan citaa bubbee irraa dhangala’ee achiis qorraan qabbanaa’ee bubbee uumuu .

Adeemsi Qorrisiisuu, jajjaboo baqee turee kurfeessanii dhangal’oo irraa gara jajjabootti ittiin deebifamuudha. Yeroo kanatti anniisaan duraan suudota jajjaboo diigee diilalleessuun suuta suuta keessaa ba’aa deema. Kunis suudotni sun deebi’anii akka wal qabataniif karaa ban