Jump to content

Dhagaa gati jabeessa

Wikipedia irraa
Garee dhagaa gati jabeessaa fi walakkaa gatii guddaa qabu—kan hin muramnee fi fuula kan qaban—kan ( sa’aatii bitaa gubbaa irraa gara sa’aatii ) moogaa, durrii cuqulissa sinteetikii hin muramne, durrii diimaa, dooqa hin muramne, fi tuuta kiristaala ametistii dabalatee.

Dhagaan gati jabeessi baalcii albuudaa kan yeroo murame tolchame jomora ykn faaya biroo hojjechuuf itti fayyadamnuudha.Haa ta’u malee, dhagaawwan tokko tokko (kan akka lapis lazuli, opal, fi obsidian ) fi darbee darbee meeshaaleen jirtii(orgaanikii) albuuda hin taane (kan akka hurdhii(amber), fi callee ) faayaaf illee kan itti fayyadaman waan ta’eef yeroo baay’ee akkasumas dhagaa gati jabeessa ta’anii ilaalamu. Dhagoonni gati jabeessa baay’een isaanii jajjaboo yoo ta’an, albuudoonni lallaafaa tokko tokko garuu sababa calaqqisaa isaanii ykn amaloota fiizikaalaa biroo gatii miidhaginaa qabaniin faaya keessatti fayyadamu . qaqaluu fi muraasumman amala biroo dhagaa gati jabeessa gatii kennudha.

Merkur