Jump to content

Moogaa(Diamond)

Wikipedia irraa

Diyaamandiin bifa hawwataa kan qabuu fi wantoota ciminaan beekaman keessa isa tokkoodha. Alootrooppota kaaboonii keessaa diyaamandiin baay’ee qulqulluu dha. Elektiriikii fihoo’aa ofkeessa waan hindarsineef ittisoo hoo’aa fi electriikii gaarii dha