Jump to content

Category:Qabatameeffannaa

Wikipedia irraa

Fuulota ramaddii "Qabatameeffannaa" jala jiran

Waliigala 6 keessaa Fuulotni 6 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.