Jump to content

Yaad-yaboo

Wikipedia irraa

Loojikii ykn herrega keessatti, yaad-yaboon hima baay’ee ifa ta’ee fi ragaan biraa osoo hin jiraatin dhugaa ta’uun isaa amanamuudha. Himoonni yaad-yaboo akka gaaleetti walitti makuun Akeekkoo(Theorem) nuuf kennu jechuudha .

Fakkeenya: Kuusaaleen dhugoomaa yeroon darbaa deemuun jaalala horatan yoo jiraatan, Dh.K.D. Kitaabonni 5 kan Euclid barreesse .

  1. Lakkoofsi lama lakkoofsa biraa wajjin tokko yoo ta’e, isaanis tokko.
  2. Yoo c fi b lakkoofsa tokko ta’an, d fi e illee tokko yoo ta’an, c+d fi b+e tokko ta’u.
  3. Yoo c fi b lakkoofsota walfakkaataa ta’an, d fi e illee tokko yoo ta’an, c-d fi b-e tokko.
  4. Yoo bocoonni lama sirriitti bakka walfakkaataa guutan, isaanis boca tokko walii isaaniiti.
  5. Yoo lakkoofsa tokko lakkoofsa 1 ol ta'een hiramte, bu'aan isaa yeroo hunda lakkoofsa jalqabaa irraa xiqqaadha.