Garagaltoo

Wikipedia irraa

garagaltoo hima yeroo himawwan miseensa hima hirkataa duubatti deebi’an uumamuudha. Barreeffama herregaa keessatti hima armaan gadii yoo kenname Tiraanskriiptiin akkasitti maxxanfama .

Yoo roobni roobe, lagni ni guuta.

Garagartoo hima kanaa

Yoo roobni hin roobne lagni hin guutu.

Asitti wanti hubachuu qabnu barreeffamni jalqabaa fi barreeffamni gatii dhugaa isaanii irratti wal hin hirkanne ta'uu isaati . Kunis, hima jalqabaa dhugaa ta’uu kan danda’u yoo ta’u, barreeffamni immoo dhugaa yookaan soba ta’uu danda’a.