Jump to content

Biqiltoota foon sooratan

Wikipedia irraa
Pichara gubbaa Nepenthes lowii, biqiltuu qamadii tropical kan nyaata foon nyaatu isaa kan manca’aa mukaa shrew dabalu.

Biqiltoonni foon nyaatan biqiltoota soorata isaanii keessaa muraasa ykn irra caalaan isaanii bineensota ykn pirootozowaanota kiyyootti galchuu fi nyaachuu irraa kan argatan yoo ta'u, akkaataa adda addaatiin ilbiisota fi arthropods biroo, darbee darbee immoo hoosistoota xixiqqoo fi simbirroota . Ammallee anniisaa isaanii hunda footosinteesii irraa maddisiisu . Bakka biyyeen haphii ta'e ykn soorata keessattuu naayitiroojiinii kan akka boolla asiidii qabutti guddachuuf madaqaniiru . Antaarktikaa irraa kan hafe ardiilee hunda irratti, akkasumas odola Paasifikii hedduu irratti argamuu danda'u. Bara 1875tti, Chaarlis Daarwiin, barreeffama jalqabaa Insectivorous Plants jedhamu kan barbaachisummaa foon nyaachuu biqiltoota keessatti qabu hubate, kan waggootaaf qorannoo cimaa waggootaaf godhame ibsu maxxanseera.

Foon nyaachuun dhugaa yoo xiqqaate yeroo 12 tartiiba biqiltoota daraaraa adda addaa shan keessatti of danda’ee akka guddate amanama, [1] fi gosoota kudhan ol ta’aniin bakka bu’a . Ramaddiin kun yoo xiqqaate gosoota 583 kanneen adamsitoota hawwatan, kiyyootti galchan, fi ajjeesan, soorata bu’aa irraa argamu xuuxan of keessatti qabata. Venus flytrap ( Dionaea muscipula ), pitcher plant ( Cephalotus follicularis ), fi bladderwort ( Utricularia gibba ) akka fakkeenya amala ijoo jeneetikiidhaan foon nyaachuu wajjin walqabatanitti ilaalamuu danda’u: guddina baala kiyyoo, bullaa’insa adamsituu fi xuuxuu soorata.

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Hedrich