Jump to content

Ilbiisa

Wikipedia irraa

Ilbiisonni Gita bineeldotaa Murna

Miilixinximna kessatti yoo ta'an maqaan saayinsii isaanii insecta jedhama . Jechi kun "qoqqoodamaa" jechuudha, sababni isaas qaamni isaanii bakka sadiitti qoodameera.

lbiisonni bineeldota lafee dugdaa dhabeeyyii keessatti ramadamu. Ilbiisonni lubbuu- qabeeyyii yeroo jalqabaaf qilleensa keessa balali’uu danda’anii dha.Qaama bakka saditti qoodame qabu.Miila mitikaa((appendages jointed)) cimdii sadii qabu.lbiisonni hedduun koochoo cimdii lama qabu. Fakkeenyaaf, boombii,Bilaacha,sonsa,Hawaanissa,Awwatisiisa,Balballaa,tisiisaa fi kan kana fakkaatanii dha.Mataa irraa gaanfollee (anteenaa) fi ija huukkaa/ xaxamaa cimdii tokko tokko qabu.

Caasaalee Qaama Ala Nafaa Ilbiisotaa

Ilbiisonni caasaalee qaama ala nafaa, iddoo sadiitti qoodame qabu. Isaanis: mataa, qomaa fi garaadha.

  1. Mataa

Mataan ilbiisotaa caasaalee adda addaa ofirraa qabu.

  1. Ilbiisonni ija xaxamaa ittiin ilaaluuf fayyadu qabu.
  2. Afaan ilbiisotaa boca adda addaa qaba. Kunis soorata garaa garaa akka sooratan isaan gargaara.
  3. Anteenaan ilbiisotaa wantoota garaa garaa dalaguuf isaan fayyada. Fakkeenyaaf, suufuu, kallattii agarsiisuu fi kan kana fakkaatanii dha.

2. Qoma

Ilbiisonni qoma isaanii irraa miila mitikaa cimdii sadii qabu. Ilbiisonni miila isaanii kaachuuf, biyyee haadhuuf, utaalchoo fi waa qabachuuf itti tajaajilamu. Koochoo cimdii tokko yookiin lama qabu. Koochoon immoo ittiin balali’uuf isaan gargaara.

3. Garaa

Ilbiisonni dhalaa fi kormaa qabu. Qaamni wal-hormaata isaanii garaa irratti argama.