Jump to content

Adamsoo

Wikipedia irraa
Adamsoo kophaa: Osoon Qaranbullee Bantii foon rifeensa qabuu fi ajjeese nyaata.
Miidhamtoota hawaasaa: Mixiin foon ofii caalaa guddaa ta'e nyaachuuf waliin hojjatu.

Adamsoon hariiroo orgaanizimoota adda addaa gidduutti uumamu yoo ta’u, hariiroo kana keessatti adamsituun kan fayyadamu yoo ta’u, adamsamtuun immoo ni miidhama.

fknf:-Hariiroon leencaa fi gafarsa gidduutti uumamufakkeenya ta’a.Adamsitoonni qaama nafa salphaa fi si’atoowaan qabaniif salphaatti adamsanii soorataargachuu ni danda’u. Bineeldoonni kan akkaleencaa fi qeerransaa foolii dha’uun adamsamtuuisaanii hordofuun argachuu danda’u.