Baaddiraa

Wikipedia irraa
Iskimii baaddiraa (kiroomozoomii) fi bakka inni itti mul’atu

(1) Kiroomaatidii/Cinsanyiitii./
(2) Seentiroomeerii(hidhfo'aa)
(3) Harka gabaabaa kiroomaatidii
(4) Harka dheeraa kiroomaatidii

Baaddiraa ykn sanyiitii ykn qaajjisanyii ( Afaan oromoon) Chromosome (afaan Giriikii irraa kan argame : χρωμόσωμα ykn chromosoma, bakka kiroomaa jechuun halluu yoo ta’u soomaa jechuun qaama jechuudha. Innis baandaa caasaadhaan qindaa’ee fi irra caalaa asiidii deoxyribonucleic (DNA) orgaanizimoota lubbuu qaban keessatti kan of keessaa qabu yoo ta’u, niwukilasii seelii keessatti argama . Yeroo baayyee ofuma isaaniitiin hin jiran, garuu orgaanizimoota yuukaariyootii keessatti pirootiinota caasaa hedduu histoonii jedhaman waliin kan walqabatu yoo ta’u, pirootinoonni kun pirootiinota biroo waliin jiran waliin, adeemsa sansalata DNA akka inni hin cabne hin hafneef kuusuu fi dachaasuu raawwatu bifa hidda walxaxaa ta’een.