Hirmama Seelii

Wikipedia irraa
Qoodinsi seelii pirookaariyoota ( binary fission ) fi yuukaariyoota ( mitosis fi meiosis ) keessatti. Sararoonni furdaan kiroomozoomota yoo ta’an, sararoonni haphiin bifa diimaa qaban immoo fibers kiroomozoomota harkisanii fi dhuma seelii addaan dhiibaniidha.
Marsaan seelii yuukaariyoota keessatti: I = Interphase, M = Mitosis, G 0 = Gap 0, G 1 = Gap 1, G 2 = Gap 2, S = Synthesis, G 3 = Gap 3.

Hirmamni Seelii jireenya lubbu qabeeyyiitiif barbaachisaadha. Hirmamni seelii guddina qaamaa ijaarsa qaamaa fi qaama miidhame bakka buusuu, wal-hormaataa fi baay’ina seelotaatiif barbaachisaa dha. Seelonni baay’achuudhaaf hirmama gaggeessu. Seeliin tokko 2 ti 4 ti 8 ti fi kkf tti baay’achaa adeema. Akkaata amala kiroomosomootaa irratti hundaa’uudhaan gosoota hirmama seelii lamatu jira. Maayitoosiisii fi meyoosisii jedhamu. Hirmama seelii keessatti wanti hirmamuudhaaf deemu kiroomoosomsii waan ta’eef kiroomoosomsiin iddoo guddaa kan qabatedha. Gochaaleen wal-hormaata hundaa seeliin tokko yeroo umrii isaa raawwatu marsaa seelii jedhama.