Anaafeezii

Wikipedia irraa
Seelii yeroo anaphase. Maaykirootuubuleen magariisaan mul’atu.
Sadarkaalee marsaa M boodaa seelii lafee dugdaa keessatti

Anaphase ( from Afaan Giriikii durii ἀνα- (ana)'duuba' ) sadarkaa maaytoosii adeemsa meetaafeezii booda,Seentiromeeriin ni cita, maayikirootubiliin immoo kaayinotokoorii dhuma irrattii diippooliimeeraayizii ta’u jalqabu. Tokko tokkoon obbolleeyyii kiroomaatiidii kiromosomsii seentirimeerii irratti wal-irraa cituudhaan gara faallaa poolii seelittii socho’u. Kiromaatidiin kun kiromosoomsii jedhamu. Yemmuu kiromosomii dhuma poolii lamaan seelii ga’e, sadarkaan kun ni raawwata.