Aartii

Wikipedia irraa
Bitaa gubbaa irraa gara sa’aatii: suuraa ofii bara 1887 Viincent van Gogh ; fakkii akaakayyuu dubaraa kan artistii Chokwe ; bal’inaan Dhaloota Veenus ( c. 1484 –1486) kan barreesse Saandiroo Bootiiseelii ; fi leenca Shisaa Okinawaan tokko

Faayatni ykn Oginni hojii kalaqaa ti. Oomisha, wanta tokko ni oomisha. Oginni sochiiwwan dhala namaa adda addaa kan mul’ataa uumuu, dhimmoota raawwachuu fi yaada barreessaa ibsuu keessatti raawwatamuudha. Bu'aan faayataa ykn oginaa hojii oginaa jedhama, namoonni biroo akka mudataniif.

faayatni tokko tokko miira qabatamaatiin faayidaa qaba, kan akka saanii suphee bocame kan itti fayyadamuu dandeenyu. faayatni gosa sanaa yeroo tokko tokko hojii harkaa jedhama .

Warri faayata hojjetan faayessaa ykn ogineessaa jedhamu . Miira namoota kana mudatan irratti dhiibbaa akka geessisan abdatu. Namoonni tokko tokko faayatni boqonnaa kan kennu, kan nama gammachiisu ykn odeeffannoo kan kennu ta’ee argatu. Gariin namoonni kalaqa keessa isaaniitiin faayata hojjechuuf kan kakaafaman ta'uu dubbatu .

" Ogini " jecha baayyee bal'aa ta'edha. Fakkii kaasuu, halluu dibuu, bobocuu, suuraa kasuu, agarsiisaa, shubbisa, wallee, walaloo, hololo fi fareersa of keessatti qabata .

Gosoota aartii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Siidaalee kan Bote ro hojjete, Masaraa Aadaa fuuldura Medellin, Colombia

Faayatni Og-aartii ykn Og-Faayata, bakka wanti tokko itti hojjetamu, fi ogina agarsiisaa, bakka wanti tokko gochaan ilmaan namaa hojjetamu jedhamee qoodama. Qoodinsi inni biraa aartii qulqulluu, ofii isaaniif hojjetamee fi aartii qabatamaa, kaayyoo qabatamaadhaaf hojjetame, garuu qabiyyee aartii qabu gidduutti argama.

 • Og-faayata
  • faayatni gaariin waan bareedaa ykn miira namaa hawwatu karaa mul’ataa: fakkii kaasuu, halleessuu, maxxansaa hojjechuu, bobocuudhaan ibsuudha
  • Ogbarruu: walaloo, barreeffama kalaqaa
 • Faayatni agarsiisaa
  • faayatni agarsiisaa qaama fayyadamuun ibsuudha: diraamaa, shubbisa, tapha, sirba
  • Aartii dhageettii ( sagalee dhageessisuun ibsuu ): muuziqaa, sirba
 • Aartii qabatamaa
  • Aartii nyaataa ( caammee fi caamii tolchuudhaan ibsa ): nyaata bilcheessuu
  • Aartii qabatamaa (wantoota fi caasaa hojjechuudhaan ibsuu: ijaarsa, fiilmii, faayeroo, suuraa, tapha sursagalee ) .