Dhamdhama

Wikipedia irraa
Mi'aa dhandhamaa

Dhandhamni amaloota fiizikaalaa wantoota addaan baafnee beekuuf nu gargaaran keessa isa tokko. Dhandhamni jechoota adda addaatiin addeeffamuu ni danda’a. Isaanis mi’aawaa, kuraawwaa, dhangaggaa’aa, hadhaa’aafi kan kana fakkaataniidha. Fakkeenyaaf sukkaarii ni mi’aawa, loomiin ni dhangaggaa’a ashaboo nyaataa ni kuraawwaa. Wantootni tokko tokko summaawoo ta’uu waan danda’aniif dhandhamuun miidhaa nama irraan ga’uu danda’a