Jump to content

Zooloojii

Wikipedia irraa

Xiinneefka ykn Zoolojiin qorannoo saayinsii bineeldotaa ti . Qorannoon isaa caasaa, micireee, ramaddii, amala, fi raabsa bineensota hunda, jiraataa fi badan, fi akkaataa isaan sirnakkoo isaanii wajjin walitti dhufeenya qaban of keessatti qabata. Xiinneefki dameelee baayoloojii jalqabaa keessaa isa tokkodha . Jechi kun afaan Giriikii durii ζῷον zōion (‘bineensa’), fi λόγος logos ('beekumsa', 'qorannoo').

Kunis afaan oromoon yoo hikkamuu Xiinneefka yoo ta'uu xiin jechuun qo'achuu ykn xiinxaluu yoo ta'uu, neefka jechuun immoo bineelda jechuudha