Zaayilamii

Wikipedia irraa
Zaayilem (cuqulissa) bishaanii fi albuuda hidda irraa gara oliitti geejjiba.

Zaayilamii ykn Bishaalbuu gummee biqiltootaa yoo ta’u, bishaanii fi albuuda guutummaa qaama biqiltootaa keessatti geejjiba. Innis lubbiyyoo ujummoo Bishaalbuu jedhaman irraa kan ijaarame yoo ta’u, isaanis ujummoo dheeraa fi qaawwa qabuu fi biqiltuu keessa darbudha. Ujummoon bishaalbuu wanta ligniinii jedhamu tokkoon kan sararaman yoo ta’u, kunis jabaa fi cimaadha. Bishaan fi albuudnii adeemsa hurkoo jedhamutti ujummoo Bishaalbuun ol geejjibama. hurkoo jechuun adeemsa bishaan baala biqilootaa keessaa bifa hurkaatiin gara alaatti ittiin ba'u dha.