Walnyaatinsa hoo'in-baasaa

Wikipedia irraa

Walnyaatinsi hoo'in-baasaan walnyaatinsa keemikaalaa wantootni walnyaatan anniisaa akka ho'aatti gadi lakkisan dha . Fakkeenyi kanaa gubachuudha . Walnyaatinsi hoo'in-baasaa anniisaa gara naannootti dabarsu. Walnyaatinsi faallaa kanaa hojjetu (ho’a xuuxa) walnyaatinsa hoo'in-xuuxaa dha .

Walnyaatinsi hoo'in-baasaa walnyaatinsa anniisaan bifa ifa ykn ho’aatiin gadi lakkifamuudha. Akka kanaan walnyaatinsa hoo'in-baasaa keessatti anniisaan akka walnyaatinsa endothermic keessatti anniisaa naannoo irraa fudhachuu irra gara naannootti dabarfama. Walnyaatinsa hoo'in-baasaa keessatti jijjiiramni qabeentoo ho'aa ykn entalpii ( ΔH) negaatiivii ta’a.

  • gubachuu
  • gubiinsa soorataa
  • walnyaatinsa niwutraalaayizeeshinii asiidotaa fi alkaalota gidduutti
  • walnyaatinsa bishaanii fi kaalsiyeemii oksaayidii gidduu jiru
  • Ho’a gubaa