Jump to content

Vaakiyuulii

Wikipedia irraa
Caasaa lubbiyyoo biqiltootaa
Caasaa lubbiyyoo bineensotaa

vaakiyuuliin yookaan Buufanyeen caasaa lubbiyyoo biqilootaa fi bineeldotaa keessatti argamu. Vaakiyuuliin lubbiyyoo biqilaa hammaan kan lubbiyyoo bineeldaa irra guddaa dha. Wantoota lubbiyyoon jiraachuuf barbaadu kanneen akka soorataa kuusa. Xuriiwwan booda lubbiyyoo keessaa dhabamsiifamus nikuusa