Tambeezii

Wikipedia irraa

Tambeeziin qaama RNA fi DNA yoo ta’u kunis wal-fuudhuu keessatti hirmaachuu danda’a ( cimdii beezii ilaali). tambeeziin jeneetiksiidhaaf barbaachisoo dha .

Isaanis saayitoosinii, guwaaniin, adeeniinii, taayiminii ( DNA ) keessatti, yuraasiliin ( RNA ) keessatti fi xaantiin fi haaypooksaantiin (bifa jijjiirame guwaaniin fi adenine) of keessatti qabatu. Isaan kun akkaataa walduraa duubaan C, G, A, T, U, X fi HX jedhamuun gabaabfamaniiru . Yeroo baay’ee jeneetiksii keessatti salphaatti bu’uuraa jedhamu. A, G, C fi T DNA keessatti waan mul’ataniif, molakiyuulonni kun DNA-bases jedhamu ; A, G, C fi U RNA-beezii jedhamu.