Jump to content

Sanbata

Wikipedia irraa

Sanbata(Saftii,Qidaamee) guyyoota Torbanii keessaa isa 7ffaa (isa dhumaa) yoo ta'u Jimaata fi Dilbata gidduutti argama .

Sanbati guyyaa Yihudoonni fi Adveentistoonni guyyaa torbaffaa itti Waaqeffatanidha.

Seera Uumamaa 2 : 3 Waaqayyo waan uume hundumaa raawwatee guyyaa Torbaffaatti waan boqoteef, guyyaa Torbaffaa sana in eebbise, in qulqulleesses.

Seera Ba'uu 20 : 8 Guyyaa Sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu!

Abboommii kurnan keessaa isa Afuraffaa irratti abbomamee waan jiruuf adiventistoonni guyyaa torbaffaa amma illee guyyaa kana ni yaadatuu ni eeguu, ni kabajuu, guyyaa kanattis Waaqayyoon Waaqeffatu.

akka dhahaa Oromoottiis yeroo lakkoofnu guyyoota torbanii Jimaata fi Dilbata Gidduutti arganna.