Raadiyoo

Wikipedia irraa

Raadiyoon karaa mallattoo elektiromaagneetikii fageenya dheeraa irratti erguun, odeeffannoo bakka tokko irraa gara bakka biraatti geessudha. Maashiniin dambalii raadiyoo ergu daddabarsaa kan jedhamu yoo ta'u, maashiniin mallattoolee "fudhatu" ammoo sanfila ykn anteenaa jedhama. Maashiniin hojii lamaan hojjetu "dabarfuudhaa (transceiver)"dha. Yeroo tokkotti mallattoon raadiyoo gara fudhatoota hedduutti yeroo ergamu tamsaasa jedhama.

Televijiiniin suuraa fi sagalee erguufis mallattoo raadiyoo fayyadama.

Xiyyaaronniifi wantoota biroo to’annoo raadiyoo jalatti fayyadamuu ni danda’u. Mallattoo raadiyoo fayyadamuun balbaloota konkolaataa tokko keessatti fageenya irraa cufuu fi banuun ni danda’ama.

Sagaleen raadiyoodhaan, yeroo tokko tokko karaa Marmaarsa Sirreffannoo(MS) (Frequency Modulation (FM) ykn Hixina Sirreffannoo (HS)(Amplitude Modulation (AM) erguun ni danda’ama.