Jump to content

Qurxumbooja

Wikipedia irraa

Qurxumboojni garee bal'inaan raabsamee fi adda addaa kan hoosistoota g

?Qurxumbooja

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota
Murna: lafee qabeeyyii
Gita: Hoosiftoota
Tartiiba: Kotteeyyii quba guutuu
Garee uumamaa: Albaadheeyyii fi Roopheeyyii( Cetaceamorpha)

alaanaa gadameessa guutummaatti bishaan keessa jiraatani dha . Akka garee al-seerummaa fi dubbii, isaan miseensota gurguddoo infraorder Cetacea, jechuunis cetaceans hunda dolphins fi porpoises irraa kan hafe wajjin walsimu. Doolfiinii fi porpooyisiin ilaalcha sirnaa, klaadistikii irraa akka qurxummii galaanaatti ilaalamuu danda’u. Qurxumbooja, dolphins fi porpoises tartiiba Cetartiodactyla, kan miila walqixa qaban kan of keessaa qabu. Firoonni isaanii lubbuun jiraatan kanneen seetaasii hin taane kanneen dhiyoo ta'an hippopotamuses, isaanis ta'e seetaasiyeenonni biroo gara waggoota miliyoona 54 dura irraa adda ba'aniidha. Parvorders lamaan Qurxumbooja, baleen Qurxumboojni (Mysticeti) fi toothed Qurxumboojni (Odontoceti), akaakayyuu waloo isaanii isa dhumaa naannoo waggoota miliyoona 34 dura akka qaban yaadameera. Mysticetes maatii afur amma jiran (jiraataa) of keessatti qabatu : Balaenopteridae (the rorquals), Balaenidae (Qurxumboojni mirgaa), Cetotheriidae (the pygmy right Qurxumbooja), fi Eschrichtiidae (the grey Qurxumbooja). Odontocetes Monodontidae (belugas fi narwhals), Physeteridae (the sperm Qurxumbooja ), Kogiidae (Cuggee fi pygmy sperm Qurxumbooja), fi Ziphiidae (Qoffee Qurxumboojni), akkasumas maatii ja’a dolphins fi porpoises kanneen akka Qurxumboojni hin ilaalamne of keessatti qabata miira al-seerummaatiin.