Jump to content

Qullubboo (Balbii)

Wikipedia irraa
Qullubbi

Xinbiqila keessatti, Qullubboon ykn kumbulluun caasaa Biqiltoota kanneen akka qullubbii diimaa fi qullubbii adii keessatti Qullubboon caasaa wal hormaata biqilaawaa ti. Qullubboon jirma biyyee keessatti argamu dha. caaroon fiixee jirmaa irraa kan ba’u ta’ee Qullubboonni immoo hiddatti kan qabatani dha. Qullubboonni kunniin soorata kuufame hedduu qabu. Gidduu Qullubboo irratti kichuu fiixee qabu. Kichuu cinaa (aksilarii) itti qabatanis qabu. Kichuun fiixee baalaafi daraaraa kan uumu yommuu ta’u kichuun cinaa immoo jirma haaraa uuma. Akkuma biqiltuun guddatee fi dagaageen Qullubboon haaraa biyyee keessatti uumama

Kutaa dheerinaan karaa Qulubboo