Jump to content

Qorqalbii

Wikipedia irraa

Yaadsammuun(qalbii) qaama damma nama tokkoo yoo ta'u, "yaada", "hubachuu", yaadannoo uumuu, miira hubachuu, hayyamuu fi fuuldura ilaaluun kan amala qabudha. Falaasama tokko tokko keessatti qalbiin sammuu irraa adda . Qalbiin akkuma sammuu, wantoo irraa kan hojjetame osoo hin taane, addunyaa yaada keessa babal’ata. Kanaafuu, qalbiin tuuta "yaada" kan hin mul'anne fi hin qabamne jechuun ni danda'ama.

Walitti dhufeenyi qalbii fi sammuu gidduu jiru falaasama keessatti barootaaf qoratamaa kan ture yoo ta’u, ammas falmisiisaa ta’ee jira. Walumaagalatti, ejjennoowwan falaasama gosa 3 qabu, isaanis garlamummaa, wanneetummaa fi yaaddoyyummaa jedhamu.

  • garlamummaa ( Duality ) jechuun sammuun qaama irraa adda bahee jiraachuu jechuudha.
  • wanneetummaa(materialism) yaadni bu’aa seelii sammuuti jedha.
  • Yaaddoyyummaa - Qalbii qofatu leetoo dha jechuu . Sammuun ykn qaamni qaama namaa kamiyyuu bu’aa argaa-yaadaa (manaama) qalbii jedhama.

Ija saayinsiitiin yoo ilaalamu qalbiifi sammuu walitti hidhamiinsa qabu jedhamee yoo amanamu, kanaaf ragaan guddaan jijjiirama qalbii(yaada) miidhaa kutaalee sammuu qabatamaa ta’an irratti uumamuudha. Qabxiin wabii biraa jijjiirama qorichi tokko tokko sammuu keessatti fiduudha.