Jump to content

Wanneettummaa

Wikipedia irraa

Wanneettummaan bifa falaasama isa guddaa yoo ta’u, addunyaan wantoo(matter) qofa irraa akka ijaaramtee fi amala ishee uumama wantoo ta’uu ibsu. Akkaataa yaada kanaan, taateewwan hafuuraa hundi hariiroo wantoofi seera isaan bulchan irraa madda. Kanaaf, kutaan addunyaa dhugaa, kan yaada irraa walaba ta’ee jiru, wantoo qofa.

Gosti falaasama wanneettummaa walfaana mormu yaaddoyyummaa jedhama .