Orgaanizimii seelqeenxee

Wikipedia irraa

Orgaanizimiin seelqeenxee ykn micirjirtii baaqlubbiyyoo, orgaanizimii seelii tokko of keessaa qabuudha, orgaanizimii seelii hedduu qabu kan seelii hedduu of keessaa qabu irraa adda. Orgaanizimoonni bakka waliigalaa lamatti qoodamu: orgaanizimoota pirookaariyootii fi orgaanizimoota yuukaariyootii . Pirookaariyootoonni baay'een isaanii seelii tokko kan qaban yoo ta'u baakteeriyaa fi arkiyaatti ramadamu . Yukaariyootoonni baay'een seelii hedduu kan qaban yoo ta'u, tokko tokko garuu seelii tokko kan akka pirootozoo, algee seelii tokkoo, fi fangasii seelii tokko qabu . Orgaanizimoonni seelii tokko qaban bifa jireenyaa isa durii ta’uun kan yaadamu yoo ta’u, pirootoseelonni jalqabaa 3.8–4.0 ta’anii mul’achuu danda’u waggoota biliyoonaan dura.